Bendruomenė

PREAMBULĖ

 „Kristus ir mes Kristuje!”

Gyvojo Rožinio maldos draugija įkurta 2000 m. gruodžio 26 d. Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijoje. Draugija vienija šešis maldininkų būrelius, iš kurių kiekviename kasdien kalba rožinį po 20 narių.

Nuo 2014 m. birželio 03 d. draugijos veikla rūpinasi Dvasios vadovas parapijos klebonas, kunigas Miroslav Grabovski.

 

Draugijos tikslas – mąstomąja malda kontempliuoti džiugų, spindintį, skausmingą ir šlovingą Kristaus veidą, Dvasioje klausantis Tėvo balso, nes “niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas” (Mt 11, 27), garbinti Viešpatį ir šlovinti Dievo Motiną Švč. Mergelę Mariją, maldaujant lietuvių tautai dvasinio atgimimo, taikos ir ramybės Lietuvai ir visam pasauliui, atsivertimo malonės tiems, kurie nepažįsta Kristaus mokslo.

 

Draugijos himnas – giesmė „Su galinga rožančiaus malda”, kuria pradedamos Gyvojo Rožinio maldos draugijos intencija aukojamos šv. Mišios, visuotiniai narių susirinkimai, tarybos posėdžiai, sąskrydžiai, šventės bei renginiai.

 

Draugijos charizma – rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų Dievo balso, nes Jis visada kalba tyla, „švelnios tylos balsu” (1 Kar 19, 12), tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti Dievo sklidiną tylą.

 

Draugijos misija – tapti uoliais rožinio apaštalais, melstis būti už rankos vedamam Mergelės Marijos, mokytis nuolatos vykdyti Dievo valią. „Kaip du bičiuliai, dažnai būdami kartu, ilgainiui supanašėja ir gyvenimo būdu, taip ir mes, nuoširdžiai kalbėdamiesi su Jėzumi ir Mergele, medituodami rožinio slėpinius ir per komuniją kartu ugdydami bendrą gyvenimą, galime, kiek leidžia mūsų mažumas, tapti panašūs į juos ir iš jų kilnių pavyzdžių mokytis nuolankaus, neturtingo, paslėpto, kantraus ir tobulo gyvenimo” (I Quindi Sabati del Santissimo Rosario. 27 ed., Pompei, 27; cituojama Rosarium Virginis Mariae, 15).

Į Gyvojo Rožinio draugiją kviečiami įstoti įvairaus amžiaus tikintieji, kurie dalyvauja ir kitose veiklose, gieda choruose, patarnauja Šv. Mišiose, rengia procesijas, darbuojasi katechezės srityje.

Draugija gieda rožinį ir meldžiasi: penktadieniais ir sekmadieniais nuo 16.00 val.

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje,

  adresu: Šnipiškių g. 1, 09309 Vilnius,

+370 5 272 4164, Vilniaus II dekanatas.

 

Dvasios vadovas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos klebonas kunigas Miroslav Grabovski
   +370 682 10 210

   rapoloparapija@gmail.com

 

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugijos pirmininkė Raimonda Liepienė

   +370 612 36288

   roziniodraugija@gmail.com

KASDIENĖS MALDOS INTENCIJOS

Pirmadieniais – už mirusius Gyvojo Rožinio maldos draugijos narius bei artimuosius.

Antradieniais – už šeimas ir bendruomenes, ugdančias blaivumo pavyzdį jaunimo tarpe ir visuomenėje.

Trečiadieniais – už sergančius Gyvojo Rožinio maldos draugijos narius ir jų artimuosius.

Ketvirtadieniais – už Šv. Tėvą, vyskupus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, klierikus, patarnautojus ir naujus pašaukimus kunigystei bei vienuoliškąjam gyvenimui.

Penktadieniais – už parapiją.

Šeštadieniais – už krikščionių vienybę ir taiką pasaulyje.

Sekmadieniais – už šeimas, santarvę jose ir pagarbą tarp šeimos narių.